strykow@bsstrykow.sgb.pl
SWIFT CODE: GBWCPLPP
(42) 719 80 80
Godziny otwarcia banku: pn 8-16.30, wt-pt 8-16


WYSZUKIWARKA BANKOMATÓW

Niezbędne dokumenty

Rachunki

 

Niezbędne dokumenty do otwarcia

ROR, ROR MiX - dowód osobisty.

Rachunek można założyć  na podstawie deklarowanych comiesięcznych wpłat własnych.

Rachunek bieżący

Wraz z wnioskiem o otwarcie rachunku, w zależności od swojego statusu prawnego, wnioskodawca zobowiązany jest:

 • dołączyć dokumenty dotyczące formy organizacyjno - prawnej (przez co należy rozumieć: akt założycielski, umowę spółki lub statut, wypis z właściwego rejestru lub ewidencji),
 • przedłożyć zaświadczenie o otrzymaniu numeru identyfikacyjnego REGON oraz inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich uzyskania wynika z odrębnych przepisów prawa,
 • przedłożyć decyzję właściwego Urzędu Skarbowego o nadaniu NIP.

Depozyty terminowe - dowód osobisty.

Rachunki a'vista, książeczka oszczędnościowa, dowód osobisty.

 

Kredyty dla osób fizycznych

 

Ubiegając się o kredyt osoba  fizyczna do wniosku dołącza:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • odcinki renty/emerytury, decyzje właściwego organu o przyznaniu renty, ostatnia decyzja
  o waloryzacji,
 • inne dokumenty potwierdzające źródło dochodu.

 

 

Kredyty finansujące działalność gospodarczą

 

Ubiegając się o kredyt na działalność gospodarczą do wniosku wymagane są następujące dokumenty:

do oceny formalno prawnej:

 • odpisy z właściwych rejestrów,
 • wpisy do ewidencji działalności gospodarczej,
 • numery Regon i NIP,
 • zezwolenia i koncesje,
 • umowy spółki, statuty,
 • zaświadczenia z US, ZUS, KRUS,

do oceny zdolności kredytowej:

 • zaświadczenia o wysokości zarobków,
 • odcinki emerytur, rent z decyzjami o przyznaniu (waloryzacji) świadczenia,
 • umowy (np. najmu, dzierżawy),
 • nakazy płatnicze,
 • deklaracje podatkowe,
 • sprawozdania finansowe,
 • plany finansowe i kalkulacje,
 • oświadczenia majątkowe,
 • opinie bankowe,

do oceny zabezpieczeń (jeśli są wymagane):

 • odpisy z ksiąg wieczystych,
 • odpisy z Rejestru Zastawów,
 • wypisy z rejestru gruntów,
 • wyceny, faktury,
 • polisy ubezpieczeniowe,
 • wykaz środków trwałych,

oraz inne dokumenty niezbędne do oceny wniosku.

 

 

Kredyty finansujące działalność rolniczą

 

W przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne do wniosku o kredyt należy dołączyć:

 • aktualny nakaz płatniczy,
 • zaświadczenie o braku zaległości wobec KRUS,
 • zaświadczenie o braku zaległości podatkowych,
 • informację o stanie majątkowym i dochodzie z gospodarstwa rolnego.

 

 

 

 

Copyright © 2014 Bank Spółdzielczy w Strykowie
Projekt i realizacja: ntg.pl