strykow@bsstrykow.sgb.pl
SWIFT CODE: GBWCPLPP
(42) 719 80 80
Godziny otwarcia banku: pn 8-16.30, wt-pt 8-16


WYSZUKIWARKA BANKOMATÓW

KREDYTY

KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM

  • udzielany jest na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z działalnością gospodarczą, jak również doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług,
  • kredyt może być udzielany w formie linii kredytowej odnawialnej i nie odnawialnej,
  • okres kredytowania do 36 miesięcy.

 

KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU BIEŻĄCYM 

  • udzielany jest podmiotom gospodarczym o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej,  posiadającym co najmniej od 6 –ciu miesięcy w Banku rachunek bieżący,
  • Wysokość kredytu uzależniona jest od średniomiesięcznych wpływów na rachunek bieżący oraz nie może być większa niż dwukrotność średniomiesięcznych wpływów na rachunek bieżący w Banku za ostatnie 12 miesięcy i 20% przychodów za ostatni pełen rok. Oba te warunki muszą być spełnione jednocześnie, a wpływy winny pochodzić wyłącznie z działalności gospodarczej.
  • okres kredytowania max 36 m-ce z możliwością odnawiania na kolejny okres bez konieczności spłaty, na wniosek kredytobiorcy, złożony przed upływem terminu ważności umowy.       

 

KREDYT INWESTYCYJNY „ inwestycje w działalności 

  • przeznaczony jest na finansowanie inwestycji realizowanych przez kredytobiorcę, polegających w szczególności na budownictwie, zakupie gotowych dóbr i usług inwestycyjnych, nieruchomości oraz innych zakupach na cele inwestycyjne związane z prowadzeniem działalności.
  • Wysokość udzielonego kredytu jest uzależniona od oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy, dokonanej zgodnie z zasadami obowiązującymi w Banku, ale nie powinna przekroczyć 80% całkowitych kosztów inwestycji, podanych we wniosku kredytowym. Różnica pomiędzy ogólnymi kosztami inwestycji, a kwotą udzielonego kredytu stanowi udział środków własnych Wnioskodawcy.
  • okres kredytowania maksymalnie 240 miesięcy z karencją w spłacie do 24 miesięcy.
Copyright © 2014 Bank Spółdzielczy w Strykowie
Projekt i realizacja: ntg.pl